Ledarskapsutbildning – Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildning som ger dig verktyg och synsätt för att bygga och leda framgångsrika team genom att framkalla din bästa kompetens, erfarenhet och förmåga. Här finner du ledarskapsutbildningar med ökad inlärning och till lägre kostnader som ger dig tid att fokusera på ditt ledarskap.

Välj rätt ledarskapsutbildning – kontakta oss för rådgivning.

Ledarskapsutbildning för alla

På våra ledarskapsutbildningar lär du dig hantera de förväntningar och krav du som ledare har att leva upp till. Här ovanför ser du flera av våra populära utbildningar. Kanske går du från att vara ”en i gänget” till att bli ny som chef och ledare? En ledarskapsutbildning hjälper dig då att snabbt finna din nya roll och ger dig den plattform du behöver för att utveckla dig som ledare och bygga framgångsrika team.

Ledarskapsutbildning ger ökad motivation

Ledarskapsbildning ger ökad motivation. Enligt en nyligen publicerad undersökning uppger var tjugonde svensk – av de 5000 personer som svarat – att VD är deras drömjobb. Bland de yrkesverksamma var VD-jobbet dubbelt så attraktivt som bland arbetslösa och studerande, möjligen relaterat till hur pass optimistisk man är om sina egna karriärmöjligheter. Speciellt intressant är kanske att det inte i första hand är VD-lönen som skapar denna motivation, utan faktorer som ”spänning” och ”personlig utveckling genom en ledarskapsbildning”. Även ”personlig frihet” och ”möjligheten att hjälpa andra/förbättra samhället” rankas högre än ekonomisk motivation. Och detta var extra tydligt bland de yngre personerna.

Ledarskapsutbildning med praktiska övningar

Detta är mycket intressant information för en chef, och inom ramen för en ledarskapsbildning med praktiska övningar kan man lära sig mer om medarbetarnas motivation och hur man använder sådan kunskap för att på bästa sätt utveckla varje persons inneboende resurser. Visserligen kan man inte befordra sina medarbetare till VD, men viktigt är ändå att förstå vilka faktorer som ökar tillfredsställelsen och därmed prestationen. Att hjälpa personalen att utvecklas, genom exempelvis att ge dem större ansvar och kanske också utbildning, är en investering som kan ge snabb utdelning.

Ledarskapsutbildning Ledarskapsutbildningar

Utveckla ditt ledarskap

På en ledarskapsbildning förbättrar man sina kunskaper om ledarskap, dels i form av fakta, som exempelvis forskningsresultat och undersökningar, men även när det gäller olika chefsstilar och annan typ av metodik. Det gäller också att bli uppmärksam på sin egen chefsroll, och eftersom många tydligen drömmer om att bli chef, kan ju cheferna – allt från den närmaste avdelningschefen till verkställande direktören – i bästa fall fungera som positiva förebilder för de anställda.

Motivation till att förbättra sin ledarskapskompetens

Detta borde skapa en extra motivation för varje chef att förbättra sin kompetens och allmänna kunskapsnivå genom att utveckla sin ledarskapsförmåga, och på så sätt höja sin ambitionsnivå och även sin prestation som chef. Och effekten av detta blir förhoppningsvis, särskilt på litet längre sikt, en ambitiösare och bättre presterande personalgrupp.

Ledarskapsutbildning för ny som chef

Man kan vara anställd som ledare och chef sedan många år, eller sedan i förra veckan – men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, utveckling – men också genomgången ledarskapsutbildning.

Ledarskap är en profession

Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse – ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Men det finns ingen entydig definition och metod, eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer, som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer, så det finns sällan någon ledarskapsutbildning som passar alla.

En ledarskapsutbildning ger dig ledarverktyg

Medarbetarsamtal, arbetsrätt, konflikthantering, kommunikation – det finns många områden att fördjupa sig i, när man är ny som chef, för att utveckla ett inspirerande ledarskap där man ständigt försöker ta fram det bästa hos personalen. En arbetsplats där det är tillräckligt högt i tak för att stimulera nytänkande, och där man känner trygghet att föra fram sina åsikter, blir en kreativ och stimulerande arbetsplats, både för medarbetare och ledning. En ledarskapsutbildning ger dig ledarverktyg och kunskaper för att genomföra detta i din organisation.

Ledarskapsutbildning omtyckt av Human Resources

Vardagen är full av utmaningar när man är ny som chef, och man hinner oftast inte själv samla så mycket kunskap om chefsrollen utöver det som man upptäcker i sitt arbete. Men det finns mycket intressant forskning och många nya arbetsmetoder att upptäcka, just inom ledarskap och Human Resources. En ledarskapsutbildning ger användbara kunskaper, samtidigt som man får möjlighet att diskutera och jämföra sina erfarenheter med övriga kursdeltagare.

När man är ny som chef behöver man ju i första hand rikta uppmärksamheten utåt, mot personalgruppen och mot företagets målsättning. En bra ledarskapsutbildning lär bland annat ut hur viktigt det är att kunna bedöma vilka av medarbetarna som upplever förändringar som stimulerande, och vilka som trivs bäst när det bara rullar på, ungefär som vanligt. Då kan man ge personalen individuellt anpassade, och därmed lagom stora utmaningar.

Ledarskapsutbildning i gruppsykologi och gruppdynamik

När man är ny som chef blir man ganska snart medveten om hur mycket god stämning och bra samarbetsklimat betyder för att ge bra resultat för avdelningen och hela organisationen. En ledarskapsutbildning kan ge kunskap i gruppsykologi och gruppdynamik, men även verktyg för att öka självkännedomen. Att ta ett steg tillbaka och få perspektiv på sig själv och sin nya roll hinner man oftast inte med i vardagen, när man är ny som chef, eftersom alla löpande sysslor kräver full uppmärksamhet.

Att öka arbetsglädjen och motivationen

Att öka arbetsglädjen och motivationen handlar även om att ge medarbetarna utrymme för självständighet och egna initiativ. Det gäller både att stärka teamet, och att stärka självförtroendet hos de enskilda medarbetarna. Men är man själv osäker i sin nya yrkesroll, eftersom man inte hunnit få perspektiv på den, sprider man lätt denna osäkerhet till gruppen, ibland med förödande resultat.

Ledarskapsutbildning ger dig trygghet i nya rollen

Det är alltså mycket viktigt att man redan från början känner sig lugn och trygg, så att man får en god start och väcker förtroende bland medarbetarna i sin nya position. Då är det mycket användbart med en ledarskapsutbildning som är speciellt anpassad för den som är ny som chef, så att man får ökade kunskaper om ledarskap och därmed ett bättre perspektiv på sig själv och sin egen chefsroll.

Ledarskapsutbildning för bättre helhetssyn

Men det handlar naturligtvis om en balansgång – man måste komma ihåg att sätta arbetet som chef i första hand och inte se sig själv som ett slags terapeut eller psykolog för sin avdelning. När man är ny som chef kan man bli så engagerad i personliga frågor att man inte ser skogen för bara träd. En bra ledarskapsutbildning kan även bidra till en bättre helhetssyn och lära ut bra metoder för att prioritera.

Ledarskapsutbildningar för modernt ledarskap

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd.

Allt detta ställer höga krav på en modern ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk – oavsett om man är ny som ledare eller erfaren ledare kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med, utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Ledarskapsutbildning som får dig att utvecklas

Men har man en ledarskapsutbildning i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller, och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Ledarskapsutbildning som tar fasta på viktiga saker

Bra ledarskapsutbildning tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen, och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare. 

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser – det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt, och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi, är det klokt att gå en ledarskapsutbildning för att vidareutbilda sig.

Ledarskapsmetoder och ledarstil

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor – parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda, delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel, är några av de färdigheter som man lär sig på en ledarskapsutbildning. På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare, som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå, redo att möta framtidens utmaningar.

Kommunikation är ledarskap

Idag handlar ledarskap mer än någonsin om att skapa gemenskap inom en organisation, och se till att alla arbetar i riktning mot en gemensam målsättning. Ständig kommunikation med personalen är den viktigaste metoden för att förankra målsättning och visioner hos varje individ, och genom Hjärtums ledarskapsutbildning förmedlas mycket kunskap om olika sätt att kommunicera, anpassade till varje situation i arbetslivet.

Ledarskapsutbildning Ledarskapsutbildningar

Det handlar om att viljan till samarbete genomsyrar hela organisationen, och ju tydligare man ser visionerna bakom verksamheten och kan identifiera sig med dessa, desto bättre blir samarbetsklimatet. Vilka kanaler som finns för intern kommunikation, och hur man använder dessa för att informationen ska bli mest effektiv i varje konkret situation, kan man lära sig mer om på en rekommenderad ledarskapsutbildning.

Visserligen har alla stora och medelstora företag en kommunikationsavdelning, men denna hanterar ofta primärt den externa kommunikationen, exempelvis gentemot media. Dessutom kan man som chef behöva styra och optimera processerna, så att det blir en relevant internkommunikation, anpassad till problem som uppkommit inom företaget.

Modern ledarskapsutbildning lär ut kommunikativt ledarskap

En modern ledarskapsutbildning lär ut hur man arbetar med kommunikation även på ett mer informellt sätt, där man är närvarande ute på ”golvet” och inleder spontana samtal. Då kan man fånga upp intressanta förslag från medarbetarna, och även kritik som annars skulle ligga där latent, eftersom sådana synpunkter sällan tas upp på avdelningsmöten.

Stimulerande ledarskapsutbildning

Som chef behöver man ligga steget före och kunna få medarbetarna med i alla processer. Genom att förstå hur de tar till sig och bearbetar ny information kan man anpassa både innehåll och kommunikationsmetoder, så att budskapet verkligen når fram. Det tillkommer kontinuerligt stora kvantiteter ny forskning på områden som kommunikation och information, och som chef är det svårt att finna tillräckligt med tid till att hålla sig uppdaterad. En stimulerande ledarskapsutbildning är en effektiv metod att få aktuell kunskap på viktiga delområden.

Olika ledarstilar under din ledarskapsutbildning

För att bli mer effektiv som chef är det bra att bli medveten om sin egen ledarstil. Kanske finns det utrymme för förändringar, så att man hittar ett ledarskap som är optimalt anpassat till både den egna personligheten och organisationen man arbetar inom. Under en ledarskapsutbildning finns mycket kunskap att hitta i detta intressanta ämne.

Det finns många olika sätt att kategorisera ledarstil. En indelning är i styrande, transformativt, stödjande, karismatiskt, transnationellt och delegerande ledarskap, och en utbildning kan bidra till att reda ut begreppen.

Ledarskapsutbildning Ledarskapsutbildningar

För några av dessa är definitionen ganska självklar, men ett par kräver lite utförligare förklaring. Vid ett transformativt ledarskap fokuserar man mycket på att förmedla och genomföra visioner, och chefen har höga förväntningar både på sig själva och sin personal. Transnationellt ledarskap är en ledarstil som lägger vikt vid belöningar, men som inte detaljstyr utan bara ingriper om det blir problem. Och nämnda begrepp är bara ett litet urval.

Situationsanpassad ledarstil

På en ledarskapsutbildning kan man även få kunskap om situationsanpassad ledarstil, där man är mycket flexibel och anpassar sig till organisationens och individens aktuella behov. Beroende på den anställdes grad av kompetens och engagemang, och relationen mellan dessa två, hittar man rätt nivå när det gäller att stödja och uppmuntra medarbetaren.

I varje ögonblick under arbetsdagen ställs man inför situationer där man ska tolka situationer och fatta beslut, och det är en fördel att vara väl förberedd, genom att ha genomtänkta handlingsplaner och dessutom bakgrundskunskaper om ledarskap. Då kan man utforma både taktik och strategi så att man utåt sett kan vara handlingskraftig, samtidigt som man visar ett visst mått av flexibilitet.

Ledarskapsutbildning för ökad självkännedom

En ledarskapsutbildning ökar självkännedomen samtidigt som den höjer kunskapsnivån. Ju mer medveten man är om sitt ledarskap och olika slags ledarstil, desto bättre resultat kan man uppnå. Högre kompetens hos chefen bidrar alltså även till att tillvarata och öka kompetensen hos varje individ inom organisationen.

Ledarskapsutbildning som lär dig mötesteknik

På en ledarskapsutbildning lär man sig ta nya grepp, och det kan handla om att ompröva gamla invanda beteenden. Genom effektivare mötesteknik kan man ofta förkorta mötena avsevärt. Om deltagarna är punktliga, väl förberedda och fokuserade kan man öka tempot och då skapar man också ett ökat engagemang i stället för att många deltagare är okoncentrerade, kanske rentav uttråkade. Bra mötesteknik handlar om att göra mötena effektivare, och på en ledarskapsutbildning kan man lära sig mer om metoder just för detta.

Ledarskapsutbildning för nybliven chef

Oavsett om man har suttit i sin chefsposition ett tag eller är helt ny som chef, kommer det ständigt nya utmaningar och det kan kännas skönt att hämta stöd i en ledarskapsutbildning, som både ger perspektiv på yrkesrollen, praktiska tips och det senaste inom forskning om intressanta områden som rör chefsutveckling.

Som nybliven chef upptäcker man snart att det finns massor av utmaningar, inte minst när det gäller att fokusera på resultaten samtidigt som på relationerna inom gruppen. Med tiden vänjer man sig ju vid rollen, och i viss mån är detta en träning, men det är ändå användbart med de tips man kan få under utbildningen.

Ledarskapsutbildning Ledarskapsutbildningar

Det forskas mycket på ledarskap och chefsutveckling, inte minst i USA där det finns större forskningsresurser. Nyligen publicerades en rapport i Harvard Business Reivew där forskarna Jack Zenger och Joseph Folkman har analyserat beteendet hos inte mindre än 30.000 chefer. Det visade sig att de vanligaste omdömena om en misslyckad chef var ”oengagerad” och ”passiv”.

Relevant ledarskapsutbildning

Att ställa för låga krav och sakna visioner och inriktning, samt rädsla för förändringar var andra brister som påtalades. Att fokusera för mycket på sig själv i stället för på medarbetarna och relationerna till dessa, och därmed bristande förmåga till teamwork var andra uppenbara fel. När man leder andra människor, och särskilt när man är nybliven chef, bör man ständigt analysera sitt beteende och sin förmåga att fungera i grupp, samtidigt som man ska förbättra sin avdelnings resultat utåt. Viktiga verktyg för detta finns att hämta i en relevant ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning med kommunikationsformer

Att förbättra kommunikationen inom gruppen och därmed främja ett öppet diskussionsklimat är ett viktigt medel, där man som nybliven chef kan hitta konkreta lösningar genom att titta på hur avdelningsmöten och andra diskussionsforum hittills har fungerat. Hur ofta har man haft dem, vilken typ av frågor har behandlats – och vilka saknas, om det nu har skrivits vettiga protokoll från sådana möten, som finns lätt tillgängliga på företagets server. En ledarskapsutbildning tar upp kommunikationsformer och gruppdynamik, och för en nybliven chef som kanske saknar utbildning på det området är kunskaper om sådana verktyg och metoder oumbärliga.

Tillvara energin och kompetensen inom varje individ

En viktig uppgift som nybliven chef handlar om att ta tillvara energin och kompetensen inom varje individ. Det tillför mycket för gruppen, som i bästa fall kan prestera resultat som är mycket större än summan av individerna, med andra ord synergieffekter. Då gäller det att inte låta konflikter under ytan stjäla energi. En ledarskapsutbildning lär också ut hur man blir uppmärksam på konflikter inom teamet, samt metoder för att hantera dessa på ett konstruktivt sätt, utan att personlig prestige sätter hinder i vägen.

Nybliven chef och ledarskapsrollen

Och just att ta sig an sina uppgifter som nybliven chef på ett prestigelöst sätt är en nyckel till framgång, särskilt om det kombineras med tydligt ledarskap där man ger lagom stora utmaningar och därmed uppmuntrar de anställda till att ständigt överträffa sig själva. Dessutom är det förstås av mycket stor vikt att man ger ett starkt gensvar i form av positiv feedback.

Ledarskapsrollen är något man utvecklar i en ständig process där man hämtar erfarenhet i sin vardag som chef, och om man dessutom går en ledarskapsutbildning kan man skapa ett optimalt växelspel mellan teori och praktik. Detta främjar ett engagerat ledarskap, som kombinerar tydlighet och lyhördhet.

Arbetsglädje genom ledarskapsutbildning

En svensk konsultbyrå gjorde nyligen en enkät för att få fram Sveriges bästa arbetsgivare. Utan att vi behöver namnge varken vinnarna eller konsultbyrån är det lätt att konstatera att det finns några avgörande faktorer som en stor del av de 15.000 tillfrågade, akademiker anställda hos 102 privatägda företag, var överens om, när det gällde trivsel och arbetsglädje på jobbet:

  • En stöttande och närvarande chef
  • Ett inspirerande ledarskap
  • Stora möjligheter till utmanande arbetsuppgifter
  • Bra möjligheter till utveckling och vidareutbildning

De anställdas utveckling och arbetsglädje

Att skapa ett klimat inom företaget som stimulerar de anställdas utveckling och arbetsglädje borde egentligen vara en självklarhet, både för ledningen och för varje ansvarig chef inom en organisation. Men på många arbetsplatser saknas den sortens perspektiv, och man har kanske aldrig ens övervägt en ledarskapsutbildning. Alla är fullt upptagna med de närliggande målen, med själva produktionen och leveranserna och kanske finansiella frågor eller rentav företagets överlevnad. Ibland kanske man förutsätter att personalen är glad och tacksam över att ha en fast anställning, särskilt om det gäller en organisation som redan drabbats av neddragningar.

Ledarskapsutbildning som tillför nya perspektiv

I en sådan situation är det en strategisk fullträff att sätta in en ledarskapsutbildning som tillför nya perspektiv. Det handlar helt enkelt om att som chef bli medveten om hur man får varje medarbetare att göra sitt bästa, känna arbetsglädje och utvecklas till sin fulla potential. Att starta en förändringsprocess när det gäller det interna arbetsklimatet har även en mycket stor indirekt fördel: undan för undan gör man företaget till en attraktiv arbetsplats. Och när man har skaffat sig gott rykte, kan detta fungera som en magnet när det gäller att locka till sig branschens bästa förmågor.

Ledarskapsutbildning om att odla nya chefsämnen

En ledarskapsutbildning måste också lära ut hur man ständigt odlar nya chefsämnen, vilket säkrar återväxten av uppskattade ledare. De populäraste arbetsgivarna arbetar nämligen redan aktivt med detta. Idag är det nämligen ofta svårt att locka unga medarbetare till att söka sig uppåt i organisationen, vilket är något som bör uppmärksammas på ett tidigt stadium för att undvika en gradvis stigande medelålder i ledningsgruppen.

Personalens behov och utvecklingsmöjligheter

Men en bra ledarskapsutbildning tar fasta på personalens behov och utvecklingsmöjligheter, och är baserad på aktuella forskningsresultat. Man lär sig att utnyttja varje medarbetares förutsättningar medvetet, och tittar exempelvis på var ambitionsnivån ligger och om det går att höja denna. Och därigenom finns det många vinster att hämta: bättre trivsel, arbetsglädje och samarbete, som i sin tur leder till mer produktiv och lojal personal, och därmed till ett förbättrat resultat för hela företaget. Detta bidrar förstås även till att man blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Alla chefer behöver en ledarskapsutbildning

Det borde egentligen vara en självklarhet att alla chefer behöver en ledarskapsutbildning, för att inte bara ha kompetens inom sitt eget ansvarsområde, utan även när det gäller att handleda den personal som rapporterar till honom/henne. Att låta chefer på alla nivåer gå en ledarskapsutbildning – även om det bara handlar om ett par dagar – ger därför nästan automatiskt ett riktigt lyft, både för individerna, i form av ökad arbetsglädje, och för hela företaget. Effekterna kan i bästa fall sprida sig som ringar på vattnet under en lång period framåt.

Ledarskapsutbildning som belyser kompetens

Var tredje svensk känner sig överkvalificerad för sitt jobb, enligt en färsk undersökning från Randstad. Man skulle kunna tro att detta enbart är en fördel, men även om det naturligtvis är bättre att vara överkvalificerad än underkvalificerad, kan det ändå påverka både motivation och prestation negativt. En ledarskapsutbildning lär bland annat ut hur viktigt det är med rätt matchning mellan arbetsuppgifter och personal.

Ledarskapsutbildning Ledarskapsutbildningar

Att ta vara på alla sina medarbetares kompetens är viktigt om man vill bli en bra chef. Även om det kanske inte går att skräddarsy arbetsuppgifterna efter varje individs kompetens, bör man ändå försöka titta på möjligheterna att utöka varje persons ansvar så att det finns lagom mycket utmaningar i vardagen, i förhållande till vars och ens kompetens. Kanske vet man inte tillräckligt mycket om de anställdas kapacitet, men då bör man ta reda på detta exempelvis genom medarbetarsamtal, något som en ledarskapsutbildning kan ge tips om.

Kompetenshöjande ledarskapsutbildning får man verktyg

Det handlar helt enkelt om att ha rätt personal på rätt plats. Då får man bäst resultat och därmed förbättras lönsamheten. Kanske kan man som chef hitta chefsämnen inom organisationen, som antingen redan har kunskaper för att bli befordrade eller kan få det genom kompetenshöjande utbildning man får verktyg för att bättre ta vara på medarbetarnas kompetens.

Hitta rätt ledarverktyg för att genomföra förbättringar

I ovannämnda undersökning framkom också att 15 % känner sig underkvalificerade, och att hitta dessa personer och hjälpa dem att få bättre kompetens, exempelvis genom lämpliga kurser, är också till stor nytta för hela organisationen. Det blir en kvalitetshöjande åtgärd genom att öka individens självförtroende och arbetsglädje, vilket även förbättrar prestationen väsentligt. Detta är bara ett av många exempel på hur man kan öka sin medvetenhet genom en bra ledarskapsutbildning, där man både analyserar den nuvarande situationen på sin avdelning och lär sig hitta rätt verktyg för att genomföra förbättringar.